Tác phẩm truyện audio Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13 gồm có 25 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 27/08/2019 hiện tại đã có đến 7.964 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 01_Hồi-hướng-thứ-sáu_A 2. 02_Hồi-hướng-thứ-sáu_B 3. 03_Hồi-hướng-thứ-sáu_C 4. 04_Hồi-hướng-thứ-sáu_D 5. 05_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_A 6. 06_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_B 7. 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_C 8. 08_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_D 9. 09_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_E 10. 10_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_A 11. 11_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_B 12. 12_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_C 13. 13_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_D 14. 14_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_E 15. 15_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_F 16. 16_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_G 17. 17_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_H 18. 18_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_A 19. 19_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_B 20. 20_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_C ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 1 người bình chọn

Truyện liên quan khác