Tác phẩm truyện audio Luận Đại Trí Độ tập 02 gồm có 36 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 15/08/2019 hiện tại đã có đến 11.359 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Q21-P1 tt-8 Bối Xả-8Thắng Xứ 1 2. Q21-P1 tt-8 Bối Xả-8Thắng Xứ 2 3. Q22-P1 tt-Bất Niệm 1 4. Q22-P1 tt-Bất Niệm 2 5. Q23-Phẩm Thứ Nhất 1 6. Q23-Phẩm Thứ Nhất 2 7. Q24-Phẩm Thứ Nhất -Thập Lục 8. Q25-P1 tt-4Vô Sở Úy-Vô Ngại Trí 9. Q26-P1 tt-Thập Bát Cộng Pháp 1 10. Q26-P1 tt-Thập Bát Cộng Pháp 2 11. Q27-Phẩm Thứ Nhất tt 12. Q28-Phẩm Thứ Nhất tt-Lục Thông 1 13. Q28-Phẩm Thứ Nhất tt-Lục Thông 2 14. Q29-P1 tt-Tùy Hỷ Công Đức 1 15. Q29-P1 tt-Tùy Hỷ Công Đức 2 16. Q30-P1 tt-Thiện Căn Cúng Dường 1 17. Q30-P1 tt-Thiện Căn Cúng Dường 2 18. Q31-P1 tt-Thập Bát Không 1 19. Q31-P1 tt-Thập Bát Không 1 20. Q31-P1 tt-Thập Bát Không 3 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 1 người bình chọn

Truyện liên quan khác