Tác phẩm truyện audio Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh gồm có 15 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 31/07/2019 hiện tại đã có đến 15.223 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Tựa_Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C 1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát 2. Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C-1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát_Tt 3. Phần-I_Lập Chí Tu Hành_Chương-2_Sám Hối Nghiệp Giữ Gìn Giới Cấm 4. Phần-I_Lập Chí Tu Hành_Chương-2_Sám Hối Nghiệp Giữ Gìn Giới Cấm_Tiếp theo 5. Phần-I_Lập Chí Tu Hành_Chương-3_Phát Bồ Đề Tâm_Chương-4_Chọn Pháp Môn Tu Học 6. Phần-II_Giới Thiệu Về Pháp Môn Tịnh Độ_Chương-1_Pháp Môn Niệm Phật Phù Hợp Mọi Căn Cơ_C-2_Khuyến Tu Pháp Môn Niệm Phật 7. Phần-II_Giới Thiệu Sơ Lược Về Pháp Môn Tịnh Độ_Chương-2_Khuyến Tu Pháp Môn Niệm Phật_Tiếp theo 8. Phần-II_Giới Thiệu Sơ Lược Về Pháp Môn Tịnh Độ_Chương-3_Kinh Và Luận Căn Bản Của Pháp Môn Niệm Phật 9. Phần-II_Giới Thiệu Sơ Lược Về Pháp Môn Tịnh Độ_Chương-4_48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 10. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-1_Tín Hạnh Nguyện 11. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-2_Phương Pháp Niệm Phật 12. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-2_Phương Pháp Niệm Phật_Tiếp theo 13. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-3_Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật 14. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-4_Trợ Niệm Lâm Chung 15. Phần-III_Phương Pháp Tu Tịnh Độ_Chương-5_Cảm Niệm Ân Sư_Hết. ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.7 sao - 19 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim