Tam Luận Toàn Tập
Tác phẩm truyện audio Tam Luận Toàn Tập gồm có 20 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 20/08/2019 hiện tại đã có đến 13.183 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời dịch Tam Luận, Việt dịch Trung Luận 2. Phẩm 1 Nhân Duyên 3. Phẩm 2 - 3 Phẩm Đi và Phẩm Đến, Phẩm sáu giác quan 4. Phẩm 4 - 6 Năm Ấm, Sáu Đại, Sự nhiễm dục VS Người nhiễm dục 5. Phẩm 7 Ba Tướng 6. Phẩm 8 - 10 Người làm và việc làm, Lửa cháy và nhiên liệu 7. Phẩm 11 - 14 Bản thể đầu tiên, Thành hợp 8. Phẩm 15 - 17 Có và không, Nghiệp quả 9. Phẩm 18 - 19 Ngã, Thời gian 10. Phẩm 20 - 21 Nhân quả, Thành hoại 11. Phẩm 22 - 24 Như lai, Bốn sự thật 12. Phẩm 25 - 27 Niết bàn, Tà kiến 13. Nhận xét môn Nhân duyên, Có quả không quả 14. Nhận xét môn duyên Tướng trạng, Có tướng và không có tướng, Một và khác 15. Nhận xét môn Có và không, Ba thời nhân quả, Sinh ra 16. Bách luận, Xả bỏ tội phúc 17. Phá chấp thần ngã, Phá chấp một 18. Phá chấp khác, Phá chấp căn 19. Phá chấp đối tượng, Phá chấp trong nhân có quả và không có quả 20. Phá chấp thường, Phá chấp không ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 5 sao - 13 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim